Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Idea Webdesign gevestigd te Roosendaal aan de Nieuwe Markt 65h, 4701 AD. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het KvK-nummer: 86080350 (hierna te noemen: Idea).

1. Definities

 1. Partijen: Idea en haar Klant.
 2. Partij: Ofwel Idea, ofwel de Klant.
 3. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Idea.
 4. Applicatie: Een online-applicatie in de vorm van een software-asa-service Dienst die Idea aan de Klant verleent, daaronder begrepen een Platform.
 5. Artikel: Een Artikel van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Platform: Een online platform dat Idea aan Klant ter beschikking stelt als onderdeel van een Dienst, daaronder mede begrepen online ‘open source’ ontwikkelplatformen.
 7. Dienst(en): De dienst(en) (ook werkzaamheden) die Idea aan de

Klant verleent, zie ook Artikel 3.2.

 1. Software: Software die Idea aan de Klant levert.
 2. Werkproduct(en): Het resultaat (of een deel van het resultaat) van de voor de Klant verleende Diensten (of Diensten die nog verleend worden), bestaande uit het creëren van werk, zoals maar niet daartoe beperkt: een webapplicatie, Applicatie, Platform, website, mobiele applicatie.
 3. Partner: Een Klant die iets afneemt van Idea en daarmee het recht heeft een Platform te exploiteren en deze aan eigen afnemers ter beschikking te stellen. De partner handelt als een professionele Klant in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 4. Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Idea goederen en/of Diensten levert aan haar Klant, alsmede enige andere titel op basis waarvan Idea goederen en/of Diensten levert aan de Klant.
 5. Klant: Eenieder die een Dienst van Idea afneemt en eenieder die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard (wederpartij zoals bedoeld in art. 6:231 BW);
 6. Abonnement(en): Een Overeenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een Abonnement voor hosting), waaraan door Partijen middels de bepalingen uit de Overeenkomst invulling wordt gegeven en waar deze Algemene Voorwaarden eveneens op van toepassing zijn.
 7. Schriftelijk: Onder Schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

 

2. Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (zoals offertes) van Idea en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede alle goederen en/of Diensten die door Idea worden geleverd aan haar Klant onder welke titel dan ook.
 2. Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst gelden zij ook voor eventuele daarna gesloten Overeenkomsten en wordt de Klant geacht die toepasselijkheid bij het aangaan van een opvolgende Overeenkomst te hebben aanvaard, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk van toepassing verklaard of aan de Klant ter hand zijn gesteld.
 3. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien deze afwijking Schriftelijk met Idea wordt overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden op Overeenkomsten wordt door Idea uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. In geval van een tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, heeft de bepaling in de Overeenkomst voorrang.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing ten behoeve van (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening van Idea respectievelijk voor wiens handelen of nalaten Idea aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

3. Offerte en aanvaarding

 1. Idea levert veelzijdige dienstverlening aan Klanten. Voorafgaand aan het verrichten van haar dienstverlening stelt Idea indien gewenst een offerte op waarin de te leveren dienstverlening is gespecificeerd. De beschrijving van de dienstverlening in de offerte en wat hierbij is inbegrepen zal bindend zijn voor Partijen en duidelijkheid scheppen over de Diensten die Idea levert. Idea factureert op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren (met uitzondering van situaties zoals benoemd onder Artikel 4.2), de uren genoemd op de offerte zijn altijd indicatief. Indien er geen sprake is van een offerte brengt Idea haar uren in rekening op basis van nacalculatie.
 2. De Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het navolgende:
 3. a) Webdesign
 4. b) Maatwerk webapplicaties
 5. c) Onderhoud
 6. d) Domeinregistratie
 7. e) Hosting
 8. f) Development
 9. g) Design
 10. h) Webhosting diensten
 11. i) Zoekmachine optimalisatie
 12. j) Marketing
 13. De in Artikel 3.2 genoemde werkzaamheden en al hetgeen daarmee samenhangt omvat de meest gebruikelijke dienstverlening van Idea. Andere werkzaamheden dan het in Artikel 3.2 genoemde worden alleen verricht indien deze specifiek in de offerte staan vermeld.
 14. Een offerte van Idea is geheel vrijblijvend en geldig voor de periode die op de offerte vermeld staat. Indien er op de offerte geen periode staat vermeld is de offerte geldig voor 30 dagen.
 15. Aanvaarding van een door Idea uitgebrachte offerte kan Schriftelijk geschieden.
 16. Indien de Klant buiten de in Artikel 3.4 benoemde termijn een offerte aanvaardt, kan Idea nimmer gehouden zijn deze aanvaarding aan te nemen. Echter, indien Idea daartoe overgaat kan de offerte alsnog aanvaard worden.
 17. Idea behoudt het recht om voordat een offerte is aanvaard door de Klant een offerte in te trekken door het doen van een Schriftelijke mededeling aan de Klant. De Klant kan deze offerte dan niet meer aanvaarden.
 18. Idea behoudt het recht om uiterlijk 7 dagen nadat de Klant de offerte heeft aanvaard de offerte met terugwerkende kracht in te trekken, indien er sprake blijkt te zijn van een grove fout in de offerte. Idea zal gemotiveerd moeten aangeven waarom dit het geval is en een gerectificeerde offerte moeten aanbieden aan de Klant.
 19. De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de mededeling van de Klant inhoudende de aanvaarding van de offerte door Idea wordt ontvangen.
 20. Indien de Wederpartij niet expliciet akkoord gaat met de offerte, maar er desondanks mee instemt of die indruk wekt, dat Idea werkzaamheden verricht die omschreven staan in de offerte dan wordt de offerte eveneens als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer de Klant een formele offerte van Idea niet wil afwachten en Idea verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 21. Wijzigingen aan de in de offerte gespecificeerde Diensten zijn alleen mogelijk met instemming van beide Partijen, behoudens het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

4. Tarieven en betaling

 1. Voor alle Diensten zal Idea factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren. Voor werkzaamheden die spoed betreffen kan Idea een toeslag bedingen tot maximaal 150% van het overeengekomen uurtarief.
 2. Indien er sprake is van extra uren (uren die bovenop de in de offerte genoemde uren zijn gemaakt) zal Idea deze in rekening brengen bij de Klant.
 3. a) Indien er sprake is van een vaste prijsafspraak (dit zal moeten blijken uit de Overeenkomst/offerte) zal Idea geen (extra) uren in rekening brengen die de afgesproken prijs overschrijden.
 4. b) Als er gebruik wordt gemaakt van meer dan twee revisierondes zal Idea de extra uren hiervoor wel in rekening brengen. Ook als er sprake is van een vaste prijsafspraak.
 5. c) Indien de Klant in zijn/haar revisierondes aanpassingen verzoekt die redelijkerwijs niet binnen de geoffreerde werkzaamheden vallen zal Idea de extra uren die hiervoor nodig zijn in rekening brengen bij de Klant.
 6. Idea zal de Klant voor de aan Idea verschuldigde betalingen een factuur sturen. Ten behoeve van deze factuur is het voor de Klant nadrukkelijk niet mogelijk om een beroep te doen op verrekening.
 7. De betalingstermijn van een factuur staat op de factuur vermeld. Indien de Klant de factuur niet tijdig voldoet, is hij na het verstrijken van deze betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 8. Indien de Wederpartij van mening is dat de factuur of een gedeelte hiervan onjuist is, dient nodig zijn in rekening brengen bij de Klant.
 9. Idea zal de Klant voor de aan Idea verschuldigde betalingen een factuur sturen. Ten behoeve van deze factuur is het voor de Klant nadrukkelijk niet mogelijk om een beroep te doen op verrekening.
 10. De betalingstermijn van een factuur staat op de factuur vermeld. Indien de Klant de factuur niet tijdig voldoet, is hij na het verstrijken van deze betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 11. Indien de Wederpartij van mening is dat de factuur of een gedeelte hiervan onjuist is, dient de Wederpartij dit binnen de betalingstermijn aan Idea te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar nadrukkelijk niet het overige) wordt opgeschort totdat Idea de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Idea blijkt dat de betwisting onterecht was, dient de Wederpartij het betwiste binnen zeven dagen alsnog te voldoen.
 12. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke (incasso)kosten als buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor deurwaarders, advocaten en incassobureaus. In het bijzonder is Idea in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 75 in rekening te brengen.
 13. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval:
 14. a)de Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
 15. b) de Klant surseance van betaling aanvraagt;
 16. c) algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd;
 17. d) de Klant komt te overlijden;
 18. e) de Klant in liquidatie treedt;
 19. f) de Klant wordt ontbonden.
 20. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn alle door Idea genoemde tarieven exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 21. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Idea gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk gewenst moment te wijzigen. Bij een wijziging van de tarieven is de Klant gerechtigd het Abonnement op te zeggen zodra het huidige Abonnement afloopt en het gewijzigde tarief zou worden gehanteerd.
 22. Idea hanteert op basis van de omvang van de offerte de volgende betalingsregelingen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen:
 23. a) bedragen van € 2.000,- of kleiner worden na ondertekening van de offerte direct in rekening gebracht.
 24. b) bij bedragen hoger dan € 2.000,- wordt ½ deel direct na ondertekening van de offerte in rekening gebracht. Vier weken na ondertekening van de offerte wordt ¼ in rekening gebracht, en acht weken na ondertekening van de offerte wordt het restantbedrag van ¼  in rekening gebracht.
 25. Idea hanteert het tussen Partijen overeengekomen uurtarief. Dit uurtarief is tenzij anders vermeld altijd exclusief BTW.
 26. Idea behoudt te allen tijde het recht om het uurtarief eenmaal per kalenderjaar eenzijdig te wijzigen.
 27. De Klant heeft een termijn van 14 dagen vanaf het moment dat zij in kennis wordt gesteld van de wijziging van het uurtarief om bezwaar te maken tegen de wijziging.
 28. Indien de Klant geen bezwaar maakt binnen de bezwaartermijn zal het uurtarief ingaan op de datum die door Idea in haar mededeling aan de Klant is benoemd. Deze datum dient altijd later dan de bezwaartermijn van 14 dagen te liggen.
 29. In het geval dat de Klant bezwaar maakt zullen Partijen onderling proberen om overeenstemming te vinden over het te hanteren uurtarief. Indien Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken komt Idea het recht toe om de werkzaamheden voor de Klant te staken, althans nadat Idea de werkzaamheden voor de Klant heeft verricht waarvan de Klant redelijkerwijs mocht verwachten dat deze voor het oude uurtarief zouden geschieden. Indien de Klant maandelijks een aantal uren afneemt bij Idea, is Idea gerechtigd om de werkzaamheden te staken na het einde van de maand volgend op de maand dat het nieuwe uurtarief zou zijn ingegaan. Indien binnen één maand na het staken van de werkzaamheden door Partijen geen overeenstemming wordt bereikt over het uurtarief kan de samenwerking tussen Partijen door een der Partijen worden ontbonden.

 

5. Informatieverplichting en communicatie

 1. Iedere communicatie tussen Idea en Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 2. De door Idea opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van Klant, komt dit voor risico van de

Klant, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.

6. Ontwikkeling van werken en licenties

 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van werken zoals: websites, Software, databestanden, documentatie, adviezen, ontwerpen, teksten, foto’s, films, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, huisstijlen of logo’s, heeft Idea, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en andere onderdelen van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van deze werken.
 2. Het is Idea toegestaan gebruik te maken van opensourcesoftware waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Idea opensourcesoftware mag verwerken in werken die Idea maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde opensourcesoftware met zich meebrengt dat de Klant (delen van) de Software alleen als open source kan verspreiden, zal Idea de Klant afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij de Klant.
 4. Als de Klant Software in licentie krijgt, verkrijgt zij daarbij een nietexclusief, beperkt, niet-verpandbaar, niet-sublicentieerbaar, nietoverdraagbaar (behoudens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen) recht om die Software te gebruiken uitsluitend voor haar eigen bedrijfsvoering en binnen haar eigen onderneming. De Klant garandeert de Software te zullen gebruiken met inachtneming van eventuele door Idea aangeduide gebruiksbeperkingen. Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen mag de Klant de Software niet aanbieden als software-as-a-service dienst.

 

7. Levering van Diensten

 1. Idea kan geen garanties bieden over de kwaliteit of beschikbaarheid van de Diensten en daarbij horende systemen en netwerken tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen in de offerte of middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Idea zal zich desondanks inspannen om te zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit en beschikbaarheid.
 2. De door Idea opgegeven termijn voor de levering van Diensten is enkel indicatief en gebaseerd op de levertijd van andere vergelijkbare projecten. Deze termijn is dus nimmer een fatale termijn tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Idea verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Idea de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 3. De Klant zal aan Idea toegang geven tot alle plaatsen, Diensten en accounts onder haar beheer (bijvoorbeeld webhostingaccounts) die Idea redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 4. Idea spant zich in de Diensten zo zorgvuldig en goed mogelijk te leveren.
 5. Idea heeft het recht om werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Idea blijft hierbij richting Klant de verantwoordelijke. Voor zover nodig verleent de Klant toestemming daarvoor. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en mogen daarop ook niet vertrouwen.
 6. Idea is te allen tijde gerechtigd, maar nimmer verplicht om de juistheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Klant deze onvolkomenheden heeft weggenomen.
 7. Tenzij anders overeenkomen is Idea geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting, die nodig zijn bij Diensten, ook niet als Idea deze diensten afneemt ten behoeve van de Klant.
 8. Idea behoudt zich te allen tijde het recht voor om Diensten op te schorten, waaronder, maar niet daartoe beperkt een Werkproduct buiten gebruik te stellen in het geval de Klant niet aan haar verplichtingen voldoet op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. In welk geval de Klant nadrukkelijk geen recht tot opschorting van enige betalingsverplichting jegens Idea toekomt.

8. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Idea zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst is er sprake van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis, tenzij Idea uitdrukkelijk en Schriftelijk een resultaatsverbintenis op zich neemt. Idea kan niet garanderen dat Klant door gebruik van de Diensten bepaalde (economische) resultaten zal behalen. Bij zoekmachineoptimalisatie neemt Idea uitdrukkelijk nooit een resultaatsverbintenis op zich.
 2. Als de Klant Idea vraagt om Diensten te verrichten die buiten de overeengekomen prijs en/of Diensten vallen, of als Idea genoodzaakt is om dergelijke Diensten te verrichten door ofwel een van buiten komende, onvoorzienbare omstandigheid ofwel een oorzaak die voor rekening van de Klant komt, is Idea gerechtigd de kosten voor dergelijke Diensten afzonderlijk (als meerwerk) in rekening te brengen tegen de dan bij haar geldende gebruikelijke tarieven. Idea spant zich er voor in om de Klant op tijd te informeren over dergelijke kosten.
 3. Alle Diensten worden in principe op de locatie van Idea en tijdens gebruikelijke kantooruren (meestal werkdagen van 09:00 tot 17:00) verricht. Indien Klant verzoekt om Diensten te verrichten op een andere locatie of buiten gebruikelijke kantooruren, of wanneer dat noodzakelijk is door aan de Klant toe te rekenen omstandigheden, dan is Idea gerechtigd daarvoor als voorwaarde te stellen dat daar een extra vergoeding tegenover staat, en is de Klant verplicht die extra vergoeding te voldoen

9. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant zal aan Idea tijdig alle gegevens en informatie die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om te zorgen voor een juiste uitvoering van de Diensten verstrekken. Indien Idea aanvullende gegevens nodig heeft zal Idea de Klant hierover Schriftelijk informeren. De tijd die verstrijkt tussen het Schriftelijk informeren van de Klant en het verkrijgen van de benodigde informatie zal worden opgeteld bij de eventueel vastgestelde deadline voor het opleveren van een Dienst.
 2. Indien de Klant weet of kan vermoeden dat Idea bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal de Klant Idea daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als de Klant weet of behoort te weten dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Idea zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid niet-beschikbaarheid van het Werkproduct zou kunnen veroorzaken. Tenzij Schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle kosten die daarbij worden gemaakt in rekening worden gebracht bij de Klant. Deze kosten zijn gebaseerd op de dan bij Idea geldende gebruikelijke tarieven.
 3. Indien de Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan het Werkproduct geeft of beoogt te geven een vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient de Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. De Klant garandeert ten opzichte van Idea dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het Werkproduct door de Klant.
 4. De Klant staat ervoor in dat:
 5. a) zij ten behoeve van de levering van de Diensten door Idea:

(i)        voldoende deskundige medewerkers (ongeacht of dit werknemers of hulppersonen zijn) beschikbaar maakt.

(ii)        de medewerkers tijdig de benodigde door Idea verzochte medewerking verlenen, inbreng geven en beslissingen nemen.

(iii)       medewerkers inzet die bevoegd zijn om namens de Klant beslissingen te nemen.

(iv)       in het geval dat medewerkers van Idea in het kader van de uitvoering van de Diensten bij de Klant werkzaamheden verrichten, de redelijkerwijs verzochte medewerking verleent en faciliteiten ter beschikking stelt.

 1. b) zij alle informatie, data en input die van belang is voor de uitvoering van de Diensten door Idea tijdig aanlevert en dat deze:

(i)         juist, volledig en actueel is/zijn;

(ii)        geen inbreuk maakt/maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden;

(iii)       in overeenstemming is/zijn met de wet- en regelgeving.

10. Oplevering en aanvaarding

 1. Idea zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het Werkproduct opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. De Klant dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en af te keuren of te aanvaarden. Indien de Klant het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient de Klant na oplevering van elke fase de aanvaarding of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven. Dit kan Schriftelijk geschieden. De Klant mag een aanvaarding of afkeuring nadrukkelijk niet baseren op aspecten die in een eerdere fase zijn aanvaard.
 4. Indien de Klant het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Idea zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Idea doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. De Klant heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie te aanvaarden of af te keuren.
 5. Indien de Klant na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Idea een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een van de Partijen aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal de Klant de daadwerkelijk door Idea gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. De Klant wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 6. Indien er sprake is van een vaste prijsafspraak zal de Klant slechts gerechtigd zijn tot één revisie, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde aan de zijde van Idea. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde aan de zijde van Idea eveneens na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
 8. Idea kan niet garanderen dat het Werkproduct vrij is van fouten en/of gebreken, dat het ononderbroken werkt, dat het voldoet aan alle voor de Klant relevante wet- en/of regelgeving, noch dat het aan alle toekomstige technische (systeem)eisen (zoals webbrowsers en/of besturingssystemen) voldoet.

11. Abonnementen

 1. Idea biedt onder andere de volgende Abonnementen aan:
 2. a) hosting, waaronder inbegrepen: servercapaciteit, schijfruimte op de webserver van Idea, beveiligingsupdates van het operating system, onderhoud van het operating system (linux centos) en van het netwerk, monitoring van het

Werkproduct, 99% uptime (per jaar) van het Werkproduct;

 1. b) eerstelijns support (standaard inbegrepen bij alle in dit Artikel genoemde abonnementen), waaronder inbegrepen: vragen die zonder wijzigingen in systemen kunnen worden opgepakt, en die telefonisch of per mail in minder dan 10 minuten kunnen worden opgelost.
 2. c) onderhoud en doorontwikkeling, waaronder inbegrepen: het laten functioneren en verbeteren van een bestaand Werkproduct conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van evidente fouten. Idea zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar kan daarbij afhankelijk zijn van haar leverancier(s) en derden voor updates of foutherstel software (‘patches’). Idea is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Software niet ten goede komt of niet in het belang is van de Klant.
 3. d) zoekmachine optimalisatie, waaronder inbegrepen: het inzetten van het met de Klant overeengekomen budget voor werkzaamheden die naar inzicht van Idea het beste kunnen worden uitgevoerd in het kader van zoekmachine optimalisatie. Hieronder kan worden verstaan: De optimalisatie van de techniek, het verbeteren van content, linkruil, linkbuilding en het inkopen van artikelen met daarin een volgbare link voor Google
 4. e) WordPress update abonnement, waaronder inbegrepen: het updaten van WordPress plug-ins, en het per kwartaal uitvoeren van beveiligings- en ‘normale’ updates van WordPress naar de nieuwste (stabiele) versie van WordPress. Onder het updaten van plug-ins wordt nadrukkelijk niet verstaan: het aanpassen van templates, het aanpassen van maatwerk, het updaten van WordPress plug-ins die niet in de WordPress plug-in store zijn opgenomen en het updaten van maatwerk WordPress plug-ins .
 5. Abonnementen zijn altijd nader gespecificeerd op de daarbij horende factuur.
 6. In dit Artikel niet genoemde werkzaamheden bij Abonnementen worden niet door Idea verricht, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Op het hosting abonnement is een fair use policy van toepassing. Deze houdt in dat iedere Klant maximaal twee keer de capaciteit mag gebruiken die andere Klanten met een vergelijkbaar Werkproduct, onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken. Deze capaciteitsoverschrijding wordt door Idea vastgesteld en zal behoudens door Klant te leveren tegenbewijs als waar worden aangenomen.
 8. Indien de fair use policy wordt overschreden zal de Klant hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien een overschrijding door de Klant meerdere keren voorkomt, kan Idea na Schriftelijke mededeling hiervan aan de Klant, het hosting abonnement van de Klant eenzijdig omzetten naar een hosting abonnement waar de opslag en het dataverkeer van de Klant wel binnen past.
 9. Abonnementen op hosting en domeinnamen zijn door de Klant enkel jaarlijks opzegbaar. Alle overige Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Verlenging van een Abonnement door Idea kan door de Klant nooit worden afgedwongen.
 11. Tenzij anders afgesproken worden Abonnementen stilzwijgend verlengd.

12. Opslag- en datalimiet

 1. Idea kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van het Werkproduct.
 2. Mocht de Klant de door Idea gestelde limiet(en) overschrijden, dan kan Idea na Schriftelijke mededeling hiervan aan de Klant over de betreffende overschrijding, het Abonnement van de Klant eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en het dataverkeer wel binnen past.
 3. Idea is niet aansprakelijk voor het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer door de Klant wordt overschreden.

13. Beveiliging

 1. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het beveiligen van de eigen systemen en infrastructuur en voor het zorgen voor de (beschikbaarheid van de) juiste middelen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te kunnen maken van een Werkproduct (ITinfrastructuur, internetverbinding, computers, en andere software, internet browsers) en deze actueel te houden. Idea beveelt aan om bij Idea een passend Abonnement hiervoor af te sluiten om zo de beveiliging beter te kunnen waarborgen. Bij het ontbreken van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Klant zelf

(hulp)programmatuur installeren, parametriseren, inrichten, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

 1. De Klant mag de Software alleen installeren en gebruiken op eigen hardware.
 2. Indien Idea op grond van een Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen Partijen Schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Idea staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

14. Gedragsregels

 1. Het is de Klant verboden om met gebruikmaking van het Werkproduct wet- of regelgeving te schenden of inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is door Idea verboden om met gebruikmaking van Werkproducten gegevens te verspreiden die:
 3. a) onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 4. b) onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 5. c) kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke gegevens te vinden;
 6. d)een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 7. e) hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of

portretrechten;

 1. f) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 2. g)kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Idea of overige Klanten. Het is de Klant verboden om processen of programma’s op te starten, al dan niet via de systemen van Idea, waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Idea, haar Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 4. Indien naar het oordeel van Idea hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Idea of derden is Idea gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. Indien Idea een klacht ontvangt over overtreding van dit Artikeldoor de Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Idea de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. De Klant zal zo snel mogelijk een reactie geven, waarna Idea zal besluiten hoe te handelen. Indien de situatie hierom vraagt, of indien een reactie uitblijft, is Idea gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht.
 6. Idea zal bij een overtreding van dit Artikel en indien de situatie hierom vraagt eventuele toegang tot gegevens ontzeggen. Idea zal, indien mogelijk, echter zorgen dat een back-up hiervan beschikbaar blijft voor de duur van 30 dagen nadat de Klant over deze overtreding is geïnformeerd. Idea is daarbij nimmer verplicht om deze back-up terug te zetten of aan de Klant te verstrekken tenzij Idea hiervoor een gegronde reden ziet.
 7. Idea is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Idea gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van de Klant af te geven aan een derde die klaagt dat de Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 8. Hoewel Idea ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over de Klant, is Idea nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen die genomen worden op basis van een bepaling uit dit Artikel.

15. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle ontwikkelde of geleverde Werkproducten berusten uitsluitend bij Idea of diens licentiegevers.
 2. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Werkproducten die in opdracht van de Klant door Idea worden ontwikkeld.
 3. De Klant zal de Werkproducten van Idea niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking dat buiten de strekking van de geleverde Werkproducten valt wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk op het auteursrecht van Idea is de Klant een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- per inbreukmakende handeling verschuldigd aan Idea. Dit doet niets af aan het recht van Idea om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 5. De Klant is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in Werkproducten die zij in gebruiksrecht krijgt, maar alleen als dit expliciet overeengekomen is.
 6. De Klant heeft geen recht op de ‘broncode’ van een Applicatie, Software, Platform of Werkproduct, tenzij sprake is van open source en uit de licentievoorwaarden volgt dat de ‘broncode’ aan de Klant ter beschikking mag worden gesteld.
 7. Bij online-applicaties of Werkproducten heeft de Klant geen recht op een ‘runtime’ of ‘machine readable’ versie daarvan, tenzij Idea zich uitdrukkelijk Schriftelijk verbindt tot oplevering daarvan.

 

16. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na het leveren van een Werkproduct aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Idea zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennisneemt van gegevens die de Klant opslaat en/of verspreidt via het Werkproduct, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden of Idea daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Idea zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Idea mag de kennis die is opgedaan bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruiken voor andere opdrachten, voor zo ver hierbij geen informatie van de Klant in strijd met verplichtingen over vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit Artikelblijven bestaan na beëindiging van de werkzaamheden om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de Partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijk karakter van de informatie.

17. Privacy en gegevensverwerking

 1. Het gebruik van de Diensten door de Klant kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. De Klant is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover Idea – bijvoorbeeld bij het uitvoeren van onderhoud of in het kader van hosting – de persoonsgegevens verwerkt, fungeert zij daarbij als verwerker voor de Klant en verwerkt zij de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Klant. In die hoedanigheid zal Idea zich houden aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming en/of andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.
 2. De Klant staat er voor in dat met betrekking tot de persoonsgegevens wordt voldaan aan de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de Algemene verordening gegevensbescherming en/of andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.
 3. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Idea en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel hen tot mededeling verplicht. Idea heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Idea huurt alleen subverwerkers in die ook dergelijke maatregelen hebben genomen.
 4. Idea zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzamelingen en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Op verzoek van de Klant zal Idea een overzicht geven van de gebruikte beveiligingsmaatregelen.
 5. In het geval dat zich bij of onder verantwoordelijkheid van Idea een incident voordoet dat kan worden aangemerkt als een inbreuk op de beveiliging als omschreven in artikel4 lid 12 van de Algemene verordening gegevensbescherming, spant Idea zich er voor in deze inbreuk zo snel mogelijk aan de Klant te melden.
 6. In het geval dat de Klant aangeeft een afzonderlijke ‘verwerkersovereenkomst’ te willen sluiten met Idea, is Idea gerechtigd de Dienst tijdelijk op te schorten, totdat zij met de Klant overeenstemming heeft bereikt over de inhoud van die verwerkersovereenkomst. Voorts is Idea gerechtigd redelijke kosten in rekening te brengen als zij extra werkzaamheden moet uitvoeren of beveiligingsmaatregelen moet treffen in verband met het uitvoeren van de verplichtingen uit hoofde van de verwerkersovereenkomst.
 7. De persoonsgegevens in het Werkproduct worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen bij een ervaren ITleverancier van Idea. Idea zal de Klant informeren wanneer zij de ITleverancier wil wijzigen. Idea zal ervoor zorgen dat de nieuwe ITleverancier ook aan de wettelijke eisen en aan de bepalingen uit dit Artikel voldoet, in welk geval de Klant zijn toestemming niet redelijkerwijs zal onthouden. Als de Klant bezwaar maakt tegen de wijziging, kan de Klant geen gebruik meer maken van het Werkproduct. Ten behoeve van het uitvoeren van het beheer op het Werkproduct kan een externe, door Idea ingehuurde beheerder, incidenteel toegang krijgen tot de gegevens van het Werkproduct.
 8. Als de Klant de persoonsgegevens in een Werkproduct moet wijzigen, verwijderen of opvragen, zal Idea daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn.
 9. Op verzoek van de Klant zal Idea de benodigde informatie verstrekken over het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens en voldoen aan de redelijke verzoeken van de Klant om dit te controleren. Daarnaast zal Idea, indien zij daartoe wettelijk verplicht is, voldoen aan de redelijke verzoeken van de Klant om te assisteren bij het voldoen aan de beveiligingsverplichtingen, het uitvoeren van eventuele verplichte PIA’s (privacy impact assessment) en eventuele verplichte consultaties met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 10. Wanneer Idea op verzoek van de Klant werkzaamheden uit moet voeren in het kader van de persoonsgegevens en deze werkzaamheden omvangrijker zijn dan gebruikelijk heeft Idea het recht na voorafgaande kennisgeving een afzonderlijke vergoeding daarvoor te vragen voordat zij de werkzaamheden uitvoert.

18. Service Level Agreement

 1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal Idea steeds onverwijld informeren over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
 2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van Applicaties, Platformen, Software en andere Werkproducten steeds zodanig gemeten dat de vooraf voor Idea aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden buiten de invloedssfeer van Idea zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Klant te leveren tegenbewijs zal de door Idea gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

19. Ter beschikking stellen van Werkproducten

 1. Als dat in een Overeenkomst is overeengekomen, verkrijgt de Klant voor software-as-a-service Werkproducten tijdens de duur en onder voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden een niet-overdraagbaar, niet-exclusief, nietlicentieerbaar, beperkt recht om op afstand via een interconnectie gebruik te maken van een dergelijke Werkproduct.
 2. Idea spant zich er voor in om Werkproducten zo continu mogelijk beschikbaar te houden. Idea kan echter niet de beschikbaarheid van enig Werkproduct garanderen. Voor het maken van afspraken over service levels, waaronder een beschikbaarheidspercentage, is een aparte service level overeenkomst nodig. Idea behoudt zich het recht voor een extra vergoeding te vragen in verband met afgesproken service levels.
 3. Idea behoudt zich het recht voor een Werkproduct tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan door Idea of een door haar ingeschakelde derde. Idea zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en pogen Klant van tevoren op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.
 4. Idea behoudt zich het recht voor een Werkproduct van tijd tot tijd aan te (laten) passen om de functionaliteit te verbeteren en eventuele fouten te herstellen. Idea zal zich inspannen om eventuele fouten in een Werkproduct op te lossen, echter kan Idea niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. De Klant kan geen recht doen gelden om Idea verbeteringen van de functionaliteit in een Werkproduct aan te laten brengen.
 5. Teneinde toegang te krijgen tot een Werkproduct verstrekt Idea de Klant inloggegevens. De inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet aan een derde worden doorgegeven. De Klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van de inloggegevens en het zorgen dat geen onbevoegde personen daar toegang toe krijgen. In het geval dat de Klant weet of vermoedt dat de inloggegevens toegankelijk (kunnen) zijn voor een onbevoegde persoon dient de Klant dit zo snel mogelijk aan Idea te berichten. Idea behoudt zich het recht voor in dat geval de toegang tot het Werkproduct met die inloggegevens te blokkeren. In principe voorziet Idea de Klant van nieuwe inloggegevens, maar als de inloggegevens meer dan twee keer door onbevoegden (kunnen) worden gebruikt, behoudt Idea zich het recht voor toegang tot het Werkproduct permanent te blokkeren.
 6. Idea spant zich er voor in de Klant tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen in de specificaties van internet browsers die van belang zijn om het Werkproduct te kunnen blijven gebruiken. Bij open source platforms wordt de Klant echter geacht daar bekend mee te zijn.
 7. Klant zal alle regels en aanwijzingen van Idea over het gebruik van het Werkproduct opvolgen, zoals neergelegd in de Overeenkomst en zoals door Idea Schriftelijk, per e-mail of mondeling is medegedeeld aan de Klant.

20. Resellen

 1. Het is voor de Klant niet toegestaan om Werkproducten door te leveren (te “resellen”), tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Idea kan met de Klant overeenkomen dat deze als Partner een (behoudens voor zover anders overeengekomen) nietoverdraagbaar, niet-exclusief, beperkt recht krijgt om een Werkproduct op eigen naam (commercieel) te exploiteren en deze aan andere afnemers ter beschikking te stellen (te “resellen”). De Klant dient Idea in dat geval te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. Idea mag bij een overtreding van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst met de Klant door de afnemers van de Klant onverkort optreden.

21. Overmacht

 1. Idea kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten haar macht ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:
 3. a)storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Idea beschikbaar is, en waar de levering van een Werkproduct van afhankelijk is, maar waarover Idea geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Idea geen contract mee heeft gesloten;
 4. b)tekortkomingen van leveranciers van Idea, die Idea niet kon voorzien en waar Idea diens leverancier niet voor aansprakelijke kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
 5. c)storingen in infrastructuur en/of Werkproducten van Idea die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
 6. d)gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of andere bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven;
 7. e) niet beschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); en
 8. f)
 9. Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt hebben Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

22. Aansprakelijkheid

 1. Idea is slechts aansprakelijk tegenover de Klant in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Idea voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Idea is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Idea. Doch kan dit bedrag nimmer meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend).
 4. De aansprakelijkheid van Idea wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Idea direct en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Idea ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Idea in staat is adequaat te reageren.
 5. Idea verkeert pas in verzuim nadat de Klant een Schriftelijke ingebrekestelling aan Idea heeft gestuurd waarin voldoende gedetailleerd de (gestelde) tekortkoming is uiteengezet opdat Idea daaraan kan voldoen, en Idea daarnaast – gezien de omstandigheden – een redelijke termijn is gegund om die (gestelde) tekortkoming te herstellen, welke termijn minimaal vijftien werkdagen zal omvatten.
 6. De Klant stelt Idea schadeloos en vrijwaart Idea tegen aanspraken van derden, waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand, boetes en schikkingsbedragen, die verband houden met het handelen en/of nalaten van de Klant of anderszins aan de Klant zijn toe te rekenen.
 7. Indien de Klant niet binnen 1 maand na de gebeurtenis die tot enig recht op schadevergoeding zou leiden hiervan Schriftelijk een mededeling heeft gedaan aan Idea vervalt het recht op schadevergoeding. Dit geldt onverminderd het in artikel 6:89 BW bepaalde.
 8. Indien de Klant niet binnen 6 maanden na de mogelijk schadeveroorzakende gebeurtenis een (incasso)procedure start, komt het recht op schadevergoeding ter zake van deze mogelijk schadeveroorzakende gebeurtenis te vervallen.

23. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door de Klant, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of een hulppersoon van de Klant zijn gebracht.

24. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor de termijn vermeld in de offerte, maar altijd tenminste tot het Werkproduct door Idea is opgeleverd.
 2. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd op de wijze zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide Partijen.
 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Idea gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt ten behoeve van Klant bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Idea is niet verplicht in dat geval de Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 4. De Overeenkomst eindigt automatisch indien een van de Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

 1. Contractoverneming/overdracht
 2. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen niet door de Wederpartij worden overgedragen aan een derde, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Idea.
 3. Idea behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in volle omvang aan een derde over te dragen. Wederpartij erkent dit voorbehoud van Idea en aanvaardt een dergelijke overdracht door Idea. Idea zal in een voorkomend geval Wederpartij over een overdracht Schriftelijk informeren, waarbij Idea ook zal aangeven per welke datum de overdracht wordt afgerond.

26. Aanspraak Doorontwikkeling en onderhoud

 1. Idea is jegens haar Klant nooit verplicht tot doorontwikkeling van het hieronder genoemde: a) Platform
 2. b) Applicatie
 3. c) Werkproduct(en)
 4. d) Software
 5. e) Dienst(en)
 6. Idea is jegens haar Klant eveneens nadrukkelijk niet verplicht tot het onderhouden/werkzaam houden van het onder lid 1 van dit Artikel in sub a t/m e genoemde.

27. Contractoverneming/overdracht

 1. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen niet door de Klant worden overgedragen aan een derde, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Idea.
 2. Idea behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in volle omvang aan een derde over te dragen. Klant erkent dit voorbehoud van Idea en aanvaardt op voorhand een dergelijke overdracht door Idea. Idea zal in een voorkomend geval Klant over een overdracht Schriftelijk informeren, waarbij Idea ook zal aangeven per welke datum de overdracht wordt afgerond.

28. Wijzigingen

 1. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming van beide Partijen worden gewijzigd, behoudens het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst (bijvoorbeeld een Abonnement) betreft, is Idea in tegenstelling tot het in lid 1 genoemde echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Idea dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling hiervan te doen aan de Klant. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen een specifieke aanspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien de Klant binnen deze periode van twee maanden voor de aanpassing of uitbreiding bezwaar maakt, zal Idea overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassing of uitbreiding wenst in te trekken of niet. Idea zal van deze beslissing mededeling doen aan de Klant. Indien Idea de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft de Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen per datum dat deze effect zullen krijgen.
 4. Idea mag op elk moment wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan de Klant geen bezwaar maken.
 5. Dit Artikel is tevens van toepassing op prijzen. Idea mag daarbij prijswijzigingen aan haar opgelegd door haar leverancier te allen tijde doorbelasten aan de Klant. Op verzoek van de Klant zal bewijs van de prijswijziging worden overlegd.

29. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten van Idea is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Oost-Brabant.
 2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (één) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de website van Idea zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website of andere uitingen van Idea en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.
 4. Als zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.